[GL] Política de Privacidade

      En cumprimento co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, procedemos a actualizar nosa actual Política de Privacidade, válida en atlantica. gal.

      Que datos persoais necesitamos?

      Desde que contactas con  ATLANTICA. GAL, xa sexa porque solicitas información sobre os nosos produtos ou servizos ou porque desexas ser o noso cliente, necesitamos tratar os teus datos persoais.

      Con carácter xeral, necesitaremos tratar os teus datos de identificación, contacto, localización, datos financeiros, datos relativos ao teu perfil persoal e profesional, imaxe, incluíndo a obtida mediante a gravación de cámaras de seguridade nas nosas oficinas, voz e chamadas que manteñamos contigo, e outros datos necesarios para levar a cabo os fins que che describiremos nesta cláusula.

      Así mesmo, en ocasións, trataremos os datos relativos á túa solvencia económica ou ao risco que asumes nos teus produtos cos fins que se detallan máis adiante, tanto daqueles que solicitemos na túa relación connosco, como de ficheiros comúns de solvencia económica. Os teus datos de solvencia consisten en datos de carácter persoal relativos ao cumprimento ou incumprimento de obrigacións  dinerarias facilitados polo acredor ou por quen actúe pola túa conta ou interese.

      Os teus datos identificativos, os teus datos de contacto e calquera outros que poidan ser esixidos pola normativa aplicable, son obrigatorios polo que a negativa para facilitalos ou cedelos, no caso de que resulte preciso, faría que nos resultase imposible prestarche os servizos que solicitases ou contratases.

      Así mesmo, os teus datos persoais deben ser veraces, completos, exactos e actualizados, polo que calquera modificación nos mesmos debes comunicala sen dilación. Isto é de especial relevancia no caso de cambios de domicilio, dirección electrónica ou teléfono de contacto pois  ATLANTICA. GAL pode enviarche comunicacións do teu interese que teñen plena validez e eficacia se se efectúan ás direccións que nos facilitaras.

      ATLANTICA. GAL resérvase o dereito para actualizar os teus datos con información obtida de fontes distintas a ti nos casos en que a normativa o autorice. Informámosche de que  ATLANTICA. GAL utilizará os teus números de teléfono móbil e o teu correo electrónico para informarche, puntualmente, sobre calquera aspecto relacionado co teu contrato así como de que a información relativa aos teus produtos serache remitida por Internet a través de correspondencia web, podendo, con todo revogar, esta opción en calquera momento.

      Como obtemos os teus datos persoais?

      Proporcionáchelos directamente ou accederiamos aos mesmos por mor das túas consultas, solicitudes, ou contratacións de produtos en  ATLANTICA. GAL, operacións ou transaccións que realizases connosco, pola túa navegación en sitios web propios ou de terceiros, ou que obtivésemos do uso de dispositivos móbiles de telecomunicacións, ou por outras canles igualmente lexítimas.

      Nalgúns casos, e sempre no ámbito do tipo de servizos que che prestamos, poderemos recompilar datos sobre ti que poderán ser facilitados por terceiros e obtidos doutras fontes, sempre que nos prestaras o teu consentimento para este suposto e con esta finalidade.

      Quen é o Responsable do tratamento dos teus datos persoais?


      Martín Bea Garrido, con DNI 77464465 M e domicilio en  C/ Campos 9  Entlo., 36980 O Grove, Pontevedra. Podes comunicarche co  DPD (Delegado de Protección de Datos) escribindo a ola@atlantica.gal.

      Para que tratamos os teus datos persoais e en que nos baseamos para facelo?

      Tratamos os teus datos de identificación e contacto coa finalidade de atender a túa solicitude de información sobre os nosos produtos ou servizos, e se formalizas a contratación de calquera dos mesmos, necesitaremos tratar, ademais, documentación que acredite a túa identidade e, en función do produto que desexes contratar, outros datos persoais relativos ao teu perfil laboral ou profesional, e familiar.

      O tratamento destes datos é necesario para atender a túa petición de información ou, no seu caso, para a necesaria xestión da contratación solicitada e prestación dos servizos correspondentes.

      Trataremos os teus datos de solvencia cando efectúes unha solicitude ou contratación dun produto que implique asunción de risco de crédito por parte de  ATLANTICA. GAL, (por exemplo financiamento de terminais), ou realices unha consulta que requira unha decisión de  ATLANTICA. GAL sobre a viabilidade da concesión dun produto deste tipo.
      A finalidade do tratamento é analizar a túa capacidade de pago, en cumprimento da normativa vixente que esixe avaliar a solvencia dos solicitantes, como a Lei 16/2011 do 24 de xuño de Contratos de Crédito ao Consumo ou outras normas equivalentes en materia de concesión de crédito hipotecario e, en xeral, en materia de responsabilidade na concesión de préstamos.

      Iso permítenos asegurarnos de que o produto de crédito que solicitas é o adecuado de acordo cos requisitos fixados por nós. Para cumprir con esta finalidade informámosche de que podemos consultar ou ceder datos relativos á túa solvencia económica a ficheiros de acceso público ou doutra tipoloxía e aos que esteamos lexitimamente adheridos.
      No marco da solicitude ou contratación de produtos de risco de crédito, tamén trataremos os datos de solvencia obtidos da túa relación comercial con  ATLANTICA. GAL ou da información obtida de ficheiros de solvencia xa citados, para elaborar perfís, realizar modelos e procedementos de valoración ou  scoring, ou obter unha puntuación  orientativa das probabilidades de cumprir as obrigacións de pago contraídas, adoptando medidas técnicas ou organizativas apropiadas para protexer os teus datos, evitando intromisións indebidas, e a exactitude destes.

      ATLANTICA. GAL poderá elaborar perfís de cliente en relación cos nosos produtos para o que poderemos utilizar información derivada dos datos obtidos no seo da túa relación comercial con  ATLANTICA. GAL, ou con terceiros que recompilásemos, entre outros, do uso que fagas dos nosos sitios web ou de aplicacións para dispositivos móbiles, ou outras canles igualmente lexítimas.

      Estes datos que  ATLANTICA. GAL recompila e trata incluirán, entre outros, os datos do nivel de risco dos teus contratos ou das túas operacións ou os teus datos de solvencia económica e limitaranse ao período de datos estritamente necesario. Con todo podes opoñerche a este concreto tratamento en calquera momento comunicándoo a  ATLANTICA. GAL escribindo a ola@atlantica.gal, previa acreditación da túa identidade. En ningún caso venderanse os teus datos persoais a terceiros.

      Para ofrecerche información, ofertas e contidos personalizados segundo as túas preferencias e necesidades, na forma de comunicacións comerciais, xa sexa a través da nosa Web, aplicación móbil, correo electrónico, contacto telefónico ou postal ou outras canles lexítimas, trataremos os teus datos de identificación e de contacto, e os relativos aos riscos dos produtos que contrates.

      No caso do márketing telefónico, poderemos poñernos en contacto contigo co fin de coñecer o teu nivel de satisfacción cos nosos produtos. De conformidade co artigo 21 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información, se es o noso cliente e mantés vixente unha relación contractual connosco, estamos legalmente autorizados para enviarche comunicacións comerciais, a través de correo electrónico ou outro medio electrónico equivalente (por exemplo SMS, notificacións  push), relativas a produtos ou servizos similares aos que contratases connosco; en todos os demais casos procederemos a solicitar o teu consentimento expreso. Se non desexas que che remitamos máis comunicacións comerciais, nin/ou que nos poñamos en contacto contigo telefonicamente cos fins arriba detallados, podes solicitalo escribindo a ola@atlantica.gal.

      Sen prexuízo de todo o xa indicado informámosche de que poderemos tratar os teus datos persoais de forma agregada ou  anonimizada para realizar enquisas, modelos estatísticos (de valoración e/ou de risco) ou estudos de mercado que poden ser do teu interese, e mellorar, se procede, os produtos que xa contratases, así como para o propio coñecemento “ know- how” que permite a  ATLANTICA. GAL ofrecer aos seus clientes servizos de valor engadido.

      Para efectuar outros tratamentos distintos aos anteriores pode ser necesario obter o teu consentimento expreso nese caso serás informado diso, con claridade e detalle, no momento en que sexa preciso obtelo, podendo denegalo nese momento, ou revogalo, con posterioridade e en calquera momento, sen carácter retroactivo.

      Canto tempo manteremos os teus datos persoais en  ATLANTICA. GAL?

      Conservaremos os teus datos mentres se manteña a finalidade para a que foron solicitados. Cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse os datos persoais adoptando as medidas de seguridade adecuadas que garantan a destrución total dos mesmos.

      Con quen compartimos os teus datos persoais?

      Podemos compartir os teus datos persoais con outras entidades asociadas, ao ser o noso interese ofrecerche o mellor servizo posible, traballar para realizar melloras na nosa carteira de produtos e seguir sendo competitivos. Tamén compartiremos os teus datos con provedores de servizos cuxa actividade é necesaria para cumprir coas obrigacións contractuais que asumísemos contigo.

      Se fose necesario transferir os datos a entidades situadas fose da Unión Europea, garantímosche que a información se comparte coas garantías adecuadas e a países que ofrecen unha protección de datos similar á que ofrece a Unión Europea.

      Queremos que coñezas que dispoñemos de normas corporativas vinculantes que aseguran que os datos persoais compartidos dentro do Grupo son tratados de forma segura e coas debidas garantías, de acordo con esta política de privacidade e a normativa aplicable así como con respecto ás mellores prácticas aceptadas globalmente.

      Adicionalmente é necesario que compartamos os teus datos con outras entidades alleas ao e que che describimos a continuación:

      Ficheiros de cumprimento ou incumprimento de obrigacións  dinerarias. Poderemos tratar os teus datos persoais relativos ao cumprimento ou incumprimento de obrigacións  dinerarias en ficheiros da citada natureza, xa sexan de acceso público ou outros aos que nos atopemos adheridos, de conformidade coa lexislación aplicable nesta materia, e iso porque é lexítimo interese de  ATLANTICA. GAL obter o cumprimento das obrigacións derivadas da existencia dunha relación contractual ou prestación dun servizo previo. Neste caso, informarémosche da inclusión dos teus datos nestes ficheiros con carácter previo e dos dereitos que che asisten neste sentido.

      Tamén será necesario ceder os teus datos a outras entidades alleas a  ATLANTICA. GAL cuxa  involucración nos servizos sexa necesaria para a xestión, mantemento e desenvolvemento das obrigacións contractuais asumidas contigo.

      Terceiras empresas ou provedores de servizos en canto sexa necesaria a súa intervención para a prestación de servizo ao que nos comprometeramos contigo e que actúan, en todo caso, de conformidade coas instrucións emitidas por  ATLANTICA. GAL para o adecuado tratamento dos teus datos. A título de exemplo, referímonos a entidades que prestan servizos de correos, servizos de xestión de débedas en caso de incumprimento de pago, servizos de xestión de documentación, soporte informático, etc.
      En todos os casos, garantímosche que o acceso dos mesmos aos datos será o imprescindible para os fins encargados por  ATLANTICA. GAL, que, en todo caso, serán os descritos na presente cláusula.

      Que datos obtemos a través das  Cookies e para que os tratamos?

      Con carácter previo ao uso dos nosos sitios web, serás informado da nosa política de  cookies. As  cookies son importantes para o correcto funcionamento dun sitio web.
      Utilizamos  cookies para mellorar a túa experiencia de usuario, recompilar estatísticas para optimizar a funcionalidade do sitio e proporcionar información adaptada aos teus hábitos de navegación.

      Podes atopar máis información sobre os tipos de  cookies, establecer as túas preferencias e elixir se desexas aceptalas ou non mentres permaneces nos nosos sitios web, no apartado “Política de  cookies”.

      Que dereitos tes ao facilitar os teus datos e como pode exercelos?

      Xunto ao dereito a ser informado da forma na que o estamos facendo nesta cláusula, tes os seguintes dereitos:

          Dereito de acceso para coñecer que datos teus están a ser tratados, con que finalidades, a orixe dos mesmos e se os comunicamos ou comunicamos a terceiros;

          Dereito de modificación dos teus datos cando os mesmos estean incompletos ou sexan inexactos;

          Dereito de supresión dos teus datos se desapareceu o fin para o que os facilitaches, o tratamento non é lícito, ou revoga o seu consentimento e demais supostos previstos na lei;

          Dereito de oposición para evitar que tratemos os teus datos con determinadas finalidades, ou solicitar que deixemos de facelo aínda que só é posible nos casos que establece a lei;

          Dereito a solicitar a limitación do tratamento mentres se comproba a impugnación da exactitude dos mesmos, ou entende que o tratamento é ilícito e oponse á supresión dos datos, ou  ATLANTICA. GAL xa non necesita os datos pero necesítalos para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións, ou se opuxo ao tratamento dos mesmos para a satisfacción dun interese lexítimo mentres se verifica a existencia do citado interese e a súa prevalencia sobre os teus;

          Dereito á  portabilidade para recibir os teus datos nun formato electrónico estruturado e de uso habitual e poder transmitilos a outro responsable;

          Dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas co fin de que non tomemos unha decisión sobre ti baseada só no tratamento dos teus datos que produza efectos xurídicos na túa esfera persoal ou che afecte de forma similar.

      Para o exercicio de calquera destes dereitos podes dirixirche por escrito a  ATLANTICA. GAL,  C/ Campos 9  entlo., 36980 O Grove, Pontevedra, previa acreditación da túa identidade, sen prexuízo da posibilidade de facelo telefonicamente no teléfono 1515 / 886 660 556.

      Así mesmo informámosche do teu dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de Datos (www.agpd.es) se entendes que non obtiveches satisfacción no exercicio dos teus dereitos.


      Actualizado: 25 Mar 2019 12:43 AM
      ¿Útil?  
      Ayúdanos a hacer este artículo mejor
      0 0