Condicións Xerais de Uso do Sitio Web

      Os termos e condicións que máis adiante se indican regulan o acceso e uso do sitio web www.atlantica.gal (en diante, o sitio ou sitio web), cuxa explotación e a través da cal presta servizos da sociedade da información, a entidade MARTÍN BEA GARRIDO (en diante, atlántica. gal), con  CIF 77464465 M, e domicilio social en  C/ Campos 9,  Entlo. – 36980 O Grove, Pontevedra.

      Dentro da expresión "sitio web" compréndense -con carácter  delimitativo pero non  limitativo- os datos, textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías e outros incluídos no mesmo, e, en xeral, todas as creacións expresadas por calquera medio ou soporte, tanxible ou intanxible con independencia de que sexan susceptibles ou non de propiedade intelectual de acordo ao Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.

      O acceso ao sitio implica que o usuario visitante adquire unha serie de dereitos e obrigacións, con obxecto de garantir o adecuado goce dos servizos e contidos que se atopan no mesmo e que Atlántica. gal pon a disposición gratuitamente do usuario. O usuario visitante é consciente de que o acceso e utilización dos servizos e contidos do sitio realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade. Adquírese a condición de usuario mediante o acceso ao sitio web.

      O usuario utilizará os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares e/ou por razón da súa condición de cliente con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimo de lucro ou reporte dalgún beneficio, directo ou indirecto.

      Atlántica. gal pon en coñecemento do usuario as seguintes condicións xerais de uso, que son aceptadas expresa e plenamente por estes polo mero feito de acceder ao sitio web e/ou a visualización dos contidos ou utilización dos servizos contidos no sitio web.

      Se estas condicións xerais fosen substituídas por outras en todo ou en parte, @dicha novas condicións xerais entenderanse aceptadas de forma idéntica á exposta. Con todo, o usuario do sitio web deberá acceder a estas condicións xerais de forma periódica para coñecer as sucesivas versións que se inclúan aquí, aínda que se recomenda que o usuario acceda ás mesmas cada vez que pretenda acceder ou facer uso dos servizos e contidos do sitio web.

      No caso de que o usuario non acepte estas condicións xerais ou, as condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do sitio web e que dita entidade determine, o usuario deberá absterse de acceder ao sitio web. O usuario deberá establecer as medidas de seguridade de carácter técnico adecuadas para evitar accións non desexadas no seu sistema de información, arquivos e equipos informáticos empregados para acceder a Internet e, especial, ao sitio web, sendo consciente de que Internet non é totalmente seguro.

      A través do acceso ao sitio, o usuario poderá gozar do uso de diversos contidos e servizos que serán ofrecidos por Atlántica. gal ou, no seu caso, por terceiros provedores nas condicións que se determinen para os mesmos. Con carácter xeral os servizos e contidos ofrecidos a través do sitio web estarán dispoñibles en Castelán, sen prexuízo da posibilidade –a reserva de Atlántica. gal - de ofrecer os mesmos no resto de idiomas autonómicos oficiais, así como en calquera outro idioma falado na Unión Europea ou fóra dela.

      Atlántica. gal poderá modificar de forma unilateral e sen aviso previo, a prestación, configuración, contido e servizos do sitio, así como as condicións de uso da mesma e o acceso aos servizos prestados, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos clientes de Atlántica. gal e/ou usuarios do sitio web. O custo do acceso telefónico ou outro tipo de gasto pola conexión ao acceso ao sitio web correrá a cargo exclusivamente do usuario.

      Atlántica. gal garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e o seu tratamento de acordo á lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal.

      Os datos persoais recollidos a través do sitio web serán incorporados a un tratamento responsabilidade de ATLÁNTICA. GAL a cal proporcionará aos usuarios, con carácter previo á entrega dos datos persoais, a súa Política de Privacidade e Protección de Datos de Carácter Persoal ou a calquera outra información relevante, que lles permita outorgar o seu consentimento informado, específico e inequívoco a fin de que ATLÁNTICA. GAL proceda ao tratamento dos datos persoais dos usuarios.

      O usuario poderá:

      1. Acceder de forma gratuíta e sen necesidade de autorización previa aos contidos e servizos do sitio dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, particulares ou a necesidade do previo rexistro respecto de servizos e contidos específicos destinados aos clientes de  ATLANTICA. GAL, segundo determínese nestas condicións xerais ou nas condicións particulares dos devanditos servizos.

      2. Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos clientes de ATLÁNTICA. GAL

      3. O usuario poderá descargar unha única copia do sitio web para a súa visualización " off- line" con fins persoais e non comerciais.

      4. Facer un uso correcto e lícito do sitio, de conformidade coa lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.

      En ningún caso o usuario poderá:

      1. Acceder ou utilizar os servizos e contidos do sitio con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso aos mesmos, en prexuízo de ATLÁNTICA. GAL ou de terceiros.

      2.Utilizar os servizos, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen autorización previa e por escrito de  ATLANTICA. GAL.

      3. Introducir información no sitio web ou empregar os servizos existentes no mesmo coa finalidade de atentar –directa ou indirectamente- contra os dereitos –e moi especialmente os dereitos fundamentais e liberdades públicas- doutros usuarios do sitio web ou de ATLÁNTICA. GAL; que inciten ou promovan a realización de actos delituosos, xenófobos, terroristas ou degradantes por razón de idade, sexo, relixión ou crenzas; ou de carácter pornográfico, obsceno, violento ou que atenten contra a lei, a moral ou os bos costumes. A estes efectos, por información entenderase, con carácter  delimitativo pero non  limitativo: textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías, datos, notas, e outros.

      4. Incluír  hipervínculos nas súas páxinas web particulares ou comerciais a este sitio web que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal do mesmo.

      5. Utilizar os servizos e contidos ofrecidos a través do sitio de forma contraria ás condicións xerais de uso e/ou as condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, e en prexuízo ou con menoscabo dos dereitos do resto de usuarios.

      6. Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso ao sitio polos usuarios, así como dos  hipervínculos aos servizos e contidos ofrecidos por ATLÁNTICA. GAL ou por terceiros a través do sitio web.

      7. Utilizar o sitio web como vía de acceso a Internet para a comisión de accións ilícitas ou contrarias á lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública

      8. Empregar calquera tipo de virus informático, código, software, programa informático, equipo informático ou de telecomunicacións, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos e contidos prestados no sitio web ou nos sistemas de información, arquivos e equipos informáticos dos usuarios dos mesmos; ou o acceso non autorizado a calquera contidos e/ou servizos do sitio web.

      9. Eliminar ou modificar de calquera modo os dispositivos de protección ou identificación de ATLÁNTICA. GAL ou os seus lexítimos titulares que poidan conter os contidos aloxados no sitio web, ou os símbolos que ATLÁNTICA. GAL ou os terceiros lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial existentes neste sitio web.

      10. Incluír en sitios web da súa responsabilidade ou propiedade " metatags" correspondentes a marcas, nomes comerciais ou signos distintivos propiedade de ATLÁNTICA. GAL

      11. Reproducir total ou parcialmente o sitio web www.atlantica.gal noutro sitio web; non poderá realizar enmarcados ao sitio www.atlantica.gal ou os sitios web accesibles a través do mesmo que oculten ou modifiquen –con carácter  delimitativo pero non  limitativo- contidos, espazos publicitarios e marcas de ATLÁNTICA. GAL ou de terceiros, con independencia ou non de que supoñan actos de competencia desleal ou de confusión.

      12.Crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles a través da mesma, correspondentes a este sitio web sen a previa autorización de ATLÁNTICA. GAL

      13.Incluír nun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade un  hiperenlace que xere unha xanela ou sesión do software de navegación empregado por un usuario do seu sitio web, en que se inclúan marcas, nomes comerciais ou signos distintivos da súa propiedade e a través do cal se mostre a páxina web principal de www.atlantica.gal ou algunha das páxinas accesibles a través da mesma.

      14.Utilizar a marca, nomes comerciais, así como calquera outro signo identificativo que se atope suxeito a dereitos de propiedade intelectual ou industrial, sen a previa autorización expresa e por escrito do seu propietario

      15. Realizar calquera acción que supoña a reprodución, distribución, copia, aluguer, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción similar que supoña a modificación ou alteración, de todo ou parte dos contidos e servizos do sitio ou a explotación económica dos mesmos, sen a autorización previa e por escrito de ATLÁNTICA. GAL ou do terceiro propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que recaian sobre os servizos ou contidos do sitio web e a salvo do disposto nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun servizo e/ou contido existente no sitio web.

      ATLÁNTICA. GAL resérvase os seguintes dereitos:

      1. Modificar as condicións de acceso ao sitio, técnicas ou non, de forma unilateral e sen preaviso aos usuarios, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos clientes de ATLÁNTICA. GAL e/ou usuarios do sitio web.

      2. Establecer condicións particulares e, no seu caso, a esixencia dun prezo ou outros requisitos para o acceso a determinados servizos e/ou contidos.

      3. Limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean todas as garantías de utilización correcta do sitio polos mesmos conforme ás obrigacións e prohibicións asumidas polos mesmos.

      4. Finalizar a prestación dun servizo ou subministración dun contido, sen dereito a indemnización, cando o mesmo resulte ilícito ou contrario ás condicións establecidas para os mesmos, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do sitio web.

      5. Modificar, suprimir ou actualizar todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través do sitio, sen necesidade de preaviso, sen prexuízo do disposto nas condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do sitio web.

      6. Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte conveniente para a protección dos dereitos de Atlántica. gal como de terceiros que presten os seus servizos ou contidos a través do sitio, sempre que resulte procedente.

      7. Esixir a indemnización que puidese derivar polo uso indebido ou ilícito de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través do sitio.

      ATLÁNTICA. GAL pode utilizar  cookies cando un usuario navega polos sitios e páxinas do sitio web. Tales  cookies serán usadas por ATLÁNTICA. GAL baixo as condicións e coas finalidades descritas na súa Política de Privacidade e Protección de Datos.

      ATLÁNTICA. GAL , queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos:

      1. Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resulta accesible este sitio web, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario.

      2. Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso ao sitio web, así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento do sitio ou dos servizos e/ou contidos no mesmo, cando iso débase a unha causa allea ao ámbito de control de ATLÁNTICA. GAL , xa proveña directa ou indirectamente desta.

      3. ATLÁNTICA. GAL , non asume ningunha responsabilidade respecto dos servizos e contidos, nin pola dispoñibilidade e condicións, técnicas ou non, de acceso aos mesmos, que sexan ofrecidos por terceiros prestadores de servizos, en especial respecto dos prestadores de servizos da sociedade da información.

      Por prestadores de servizos da sociedade da información entenderanse aquelas persoas físicas ou xurídicas que presten os seguintes servizos ao público: • Transmisión por unha rede de comunicación de datos facilitados polo destinatario do servizo. • Servizos de acceso á citada rede. • Servizos de almacenamento ou aloxamento de datos. • Subministración de contidos ou información. • Servizo de copia temporal dos datos solicitados polos usuarios. • Facilitación de ligazóns a contidos ou instrumentos de procura.

      4.ATLÁNTICA. GAL , en ningún momento, asume responsabilidade polos danos ou prexuízos que puidesen causar a información, contidos, produtos e servizos –con carácter  delimitativo pero non  limitativo- prestados, comunicados, aloxados, transmitidos, exhibidos ou ofertados por terceiros alleos a ATLÁNTICA. GAL -incluídos os prestadores de servizos a sociedade da información- a través dun sitio web ao que poida accederse mediante unha ligazón existente neste sitio.

      5. Do tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a ATLÁNTICA. GAL , así como a pertinencia da información solicitada por estes.

      6. Da calidade e velocidade de acceso ao sitio e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder ao sitio e aos seus servizos e/ou contidos.

      7. ATLÁNTICA. GAL , non será responsable dos atrasos ou fallos que se producisen no acceso e/ou funcionamento dos servizos e/ou contidos do sitio web, debido a un caso de Forza Maior.

      "Caso de forza maior" significará todas aquelas causas que non puidesen preverse, ou que aínda previstas fosen inevitables, e que dan como resultado o incumprimento de calquera das súas obrigacións. Entre elas, pero non de forma  limitativa, as folgas, tanto dos seus propios traballadores como de traballadores alleos, insurreccións ou revoltas, así como normas ditadas por calquera autoridade civil ou militar, catástrofes naturais como terremotos, inundacións, raios ou incendios, guerras, peches patronais ou calquera outra situación de forza maior.

      O usuario do sitio responderá persoalmente os danos e prexuízos de calquera natureza causados a ATLÁNTICA. GAL directa ou indirectamente, polo incumprimento de calquera das obrigacións derivadas destas condicións xerais ou outras normas polas que se rexa a utilización do sitio.

      O usuario coñece que os contidos e servizos ofrecidos a través do sitio -incluíndo textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías, todos os comentarios, exposicións e código html da mesma, sen que esta enumeración teña carácter  limitativo- atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual e industrial. O dereito de autor e de explotación económica deste sitio corresponde a ATLÁNTICA. GAL e/ou terceiras entidades.

      As marcas, nomes comerciais ou signos distintivos que aparecen no sitio web son propiedade de ATLÁNTICA. GAL ou, no seu caso, de terceiras entidades, e atópanse protexidos polas leis vixentes de propiedade industrial. A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través do sitio non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial por ATLÁNTICA. GAL e/ou os seus terceiros lexítimos titulares.

      Baixo ningún concepto, o usuario poderá realizar un uso ou utilización dos servizos e contidos existentes no sitio que non sexa exclusivamente persoal, a salvo das excepcións determinadas nas presentes condicións xerais de uso deste sitio ou nas condicións particulares que ATLÁNTICA. GAL teña a ben establecer para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través do sitio web.

      Ningunha parte deste sitio web pode ser reproducido, distribuído, transmitido, copiado, comunicado publicamente, transformado, en todo ou en parte mediante ningún sistema ou método manual, electrónico ou mecánico (incluíndo o  fotocopiado, gravación ou calquera sistema de recuperación e almacenamento de información) a través de calquera soporte actualmente coñecido ou que se invente no futuro, sen consentimento de ATLÁNTICA. GAL

      A utilización, baixo calquera modalidade, de todo ou parte do contido do sitio queda suxeita á necesidade de solicitar autorización previa de ATLÁNTICA. GAL e/ou terceiros titulares lexítimos e a aceptación da correspondente licenza, no seu caso, excepto para o disposto respecto dos dereitos recoñecidos e concedidos ao usuario nestas condicións xerais ou o que así se determine nas condicións particulares que ATLÁNTICA. GAL teña a ben establecer para regular o uso dun determinado servizo e/ou contido ofrecido a través do sitio web.

      Se a actuación ou omisión culpable ou neglixente directa ou indirectamente imputable ao usuario do sitio web que orixine a infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial de ATLÁNTICA. GAL ou de terceiros -exista ou non beneficio para o mesmo- orixinase a ATLÁNTICA. GAL danos, perdas, obrigacións solidarias, gastos de calquera natureza, sancións, medidas  coercitivas, multas e outras cantidades xurdidas ou derivadas de calquera reclamación, demanda, acción, preito ou procedemento, sexa civil, penal ou administrativo, ATLÁNTICA. GAL terá dereito a dirixirse contra o usuario por todos os medios legais ao seu alcance e reclamar calquera cantidades  indemnizatorias, incluíndo– a título  enunciativo e non  limitativo- danos morais e imaxe, dano emerxente e lucro cesante, custos publicitarios ou de calquera outra índole que puidesen resultar para a súa reparación, importes de sancións ou sentenzas condenatorias, intereses de demora, o custo do financiamento de todas as cantidades en que puidese resultar prexudicada Atlántica. gal as costas xudiciais e o importe da defensa en calquera proceso no que puidese resultar demandada ATLÁNTICA. GAL polas causas anteriormente expostas, polos danos e prexuízos ocasionados por razón da súa actuación ou omisión, sen prexuízo de exercer calquera outras accións que en dereito correspóndalle.

      O uso de  hiperenlaces ao sitio web www.atlantica.gal unicamente será autorizado por ATLÁNTICA. GAL mediante autorización escrita e sempre que o  hiperenlace realícese nos seguintes termos previstos nas presentes Condicións:

      1. A ligazón deberá permitir unicamente o acceso á páxina de inicio deste sitio web.

      2. Co propósito de evitar a confusión dos usuarios da web prohíbese cargar calquera páxina pertencente ao sitio web www.atlantica.gal nunha das seccións doutra páxina web dividida en marcos, de forma que provoque unha  distorsión na presentación deste sitio web inducindo á confusión dos usuarios da internet (" framing").

      3. A autorización para inserir unha ligazón non presupón, en ningún caso, un consentimento para reproducir os aspectos visuais e funcionais (" look  and  feel") deste sitio web.

      4. Así mesmo prohíbese explicitamente a creación dunha contorna ou barra de navegación sobre as páxinas que compoñen este sitio, sen autorización previa.

      5. Aspecto da ligazón: o  hiperenlace só poderá consistir nun texto. Para o uso de gráficos ou  logos deberá obterse previamente unha licenza de uso dos gráficos ou  logos de ATLÁNTICA. GAL

      En todo caso, o texto deberá expresar rotundamente que enlaza co sitio web www.atlantica.gal. Con carácter xeral, o aspecto, o efecto visual, a localización e, en xeral, as características do  hiperenlace deberán evidenciar que o mesmo conduce ao sitio web de ATLÁNTICA. GAL e que este é independente e non está unido por unha relación, nin de colaboración, asociación, patrocinio, laboral nin de ningún outro tipo, á páxina web que contén o  hiperenlace.

      6. Calquera páxina web que conteña un  hiperenlace ao sitio web de ATLÁNTICA. GAL , deberá respectar ineludiblemente estas Condicións Xerais de Uso do sitio web www.atlantica.gal, caracterizarse por ser  hiperenlaces leais e lícitos e cumprir calquera disposicións legais aplicables e as esixencias da moral e os bos costumes xeralmente aceptadas.

      7. En especial, a autorización para a inserción de  hiperenlaces a este sitio web estará condicionada ao respecto pola dignidade e a liberdade humana. O sitio web no que se estableza o  hiperenlace non conterá informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

      8. Por último, queda prohibido inserir  hiperenlaces ao sitio web www.atlantica.gal en páxinas web con contidos, alusións ou orientación contrarios a ou non compatibles cos que inspiran o sitio web de ATLÁNTICA. GAL .
      Cando para utilizar algúns dos servizos do sitio web, os usuarios deban proporcionar previamente a ATLÁNTICA. GAL certos datos de carácter persoal, ATLÁNTICA. GAL tratará tales datos coas finalidades, así como baixo as condicións definidas, na súa Política de Privacidade e Protección de Datos para o efecto. O acceso, os contidos e servizos ofrecidos a través do sitio teñen, en principio, unha duración indefinida.

      Atlántica. gal , con todo, está autorizada para dar por terminado ou suspender o acceso, os servizos e/ou contidos do mesmo en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nestas Condicións Xerais ou, no seu caso, Condicións Particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do sitio web.

      Estas condicións xerais conteñen todas as condicións convidas polas partes con relación ao obxecto das mesmas e consideraranse como inexistentes calquera declaracións, compromisos ou promesas, verbais, escritas ou implícitas, anteriores a estas condicións con relación ao obxecto das mesmas.

      O feito de que calquera das partes afectadas non esixa nun momento determinado o respecto dalgunha das condicións establecidas nestas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios do sitio web, non pode ser interpretado pola outra como a renuncia para esixir  ulteriormente o seu cumprimento.

      No caso de que calquera cláusula destas condicións xerais ou, no seu caso, condicións particulares que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos clientes de ATLÁNTICA. GAL e/ou usuarios do sitio web, resulte  anulable ou nula, na súa totalidade ou en parte, esta nulidade ou  anulabilidad non afectará á validez doutras cláusulas das mesmas, as cales permanecerán con plena eficacia e validez, salvo que a parte que alegue a súa nulidade ou  anulabilidad probe que sen a cláusula que resultar nula ou  anulable non poderán cumprirse os fins perseguidos polas presentes Condicións.

      Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de cuantos litixios puidesen derivarse aos Xulgados e Tribunais correspondentes ao domicilio do Cliente final.
      Actualizado: 25 Mar 2019 01:00 AM
      ¿Útil?  
      Ayúdanos a hacer este artículo mejor
      0 0